• Tytuł 1 slajdu podstrona
  • Tytuł 2 slajdu podstrona

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 31.03.2017 r.

 
Zamawiający informuje, że unieważnione zostało  zapytanie ofertowe z dnia 31.03.2017 r. dot. złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów komputerowych dla uczestniczek/uczestników projektu pn. „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Unieważnienie

Realizacja: blueform.pl