Informacje podstawowe

|Statut do pobrania|

Żorska Izba Gospodarcza w Żorach jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz ich związki. Terenem działania Izby jest obszar województwa śląskiego. Żorską Izbę Gospodarczą powołano postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczo – Rejestrowy w dniu 30 czerwca 1999r. Żorska Izba Gospodarcza działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195) oraz postanowień Statutu Izby.

Cele i zadania Izby:

 1. ochrona i rozwój przedsiębiorczości w regionie;
 2. integracja przedsiębiorców regionalna i branżowa;
 3. wspólna reprezentacja interesów przedsiębiorców przed organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego;
 4. zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych związanych z działalnością gospodarczą, podejmowanie interwencji, występowanie do organów państwowych z wnioskami, propozycjami i opiniami;
 5. lobbing na rzecz ochrony interesów przedsiębiorców w kraju i w regionie;
 6. działania zmierzające do systematycznego doskonalenia i aktualizacji wiedzy członków poprzez udostępnianie najnowszych wyników w nauce i technice w kraju i na świecie;
 7. upowszechnianie i kreowanie nowatorskich form organizacyjnych przedsiębiorczości oraz dorobku producentów i usługodawców;
 8. prowadzenie bieżących analiz marketingowych;
 9. bieżąca informacja dla członków Izby;
 10. wspieranie i propagowanie inicjatyw regionalnych;
 11. pomoc prawna dla członków Izby;
 12. opiniowanie istniejących i projektowanych aktów legislacyjnych;
 13. inicjatywy prawne na szczeblu regionalnym i krajowym;
 14. lobbing na rzecz ochrony interesów polskich przedsiębiorców;
 15. organizowanie działalności samopomocowej wśród członków;
 16. prowadzenie działalności klubowej;
 17. wspólne akcje charytatywne;
 18. wspólne działanie na rzecz edukacji kultury i kultury fizycznej;
 19. szerzenie postawy życiowej otwartej na potrzeby drugiego człowieka;
 20. wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez kultywowanie i szerzenie zamiłowania do przyrody, kultury i sztuki;
 21. prowadzenie własnej działalności gospodarczej i finansowej.

Organy

Zarząd Żorskiej Izby Gospodarczej:

1. Prezes Zarządu Gabriela Król
2. Wiceprezes Zarządu Marcin Kozłowski
3. Wiceprezes Zarządu Krzysztof Menżyk
4. Skarbnik Zarządu Jolanta Pasierbek
5. Sekretarz Zarządu Joanna Wyszogrodzka
6. Członek Zarządu Joanna Gabryś
7. Członek Zarządu Grzegorz Łakota

Komisja Rewizyjna Żorskiej Izby Gospodarczej:

1. Przewodniczący Roman Sozański
2. Wiceprzewodniczący Jerzy Banach
3. Sekretarz Piotr Dyrda

 

Sąd Koleżeński Żorskiej izby Gospodarczej:

1. Przewodniczący Mirosław Klimosz
2. Zastępca Przewodniczącego Krystyna Gamoń
3. Zastępca Przewodniczącego Adam Menżyk