Aktualności

Zapisy

Funkcjonowanie w mieście trudne jest do wyobrażenia sobie bez życia gospodarczego. Bogactwo firm, ich szeroki koloryt dają szansę na lepszy rozwój Żor, których przyszłość zależy przede wszystkim od siły i zasobności finansowej podmiotów gospodarczych funkcjonujących w mieście i okolicach. Doświadczenia pokazały, że pojedynczy głos ginie w tłumie, że liczenie się z jego opinią jest utrudnione. Tym samym szansą na lepszą współpracę z władzami samorządowymi i administracyjnymi miasta, na próbę kształtowania polityki gospodarczej są stowarzyszenia.

Członkowie

Projekty

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, jest częścią strategii Unii Europejskiej na rzecz stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy i zapewnienia szerokiego dostępu do nich. Głównym celem inicjatywy EQUAL jest testowanie oraz popieranie nowych sposobów zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy, z powodu płci, pochodzenia rasowego, etnicznego, wyznania, przekonań, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej, zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy.

Projekty ponadnarodowe realizowane są w ramach różnorakich programów i finansowane z wielu źródeł zewnętrznych, w tym przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Społecznego.